Home Bestuur Nieuws Toernooien Leden Info Competitie PK Bezetting Links Formulieren Geschiedenis Gastenboek Welkom bij biljartvereniging Impuls Gouda Huishoudelijke Reglementen
Laatst bijgewerkt op d.d. 20 januari 2016
Artikel 1. Toegang 1. BV Impuls is, onder voorbehoud, vrij toegankelijk voor leden, vrijwilligers en donateurs vanaf 16 jaar.     Onder de 16 jaar alleen toegang onder begeleiding van een volwassen lid, donateur of vrijwilliger. 2. Bij alle KNBB-wedstrijden hebben niet-leden toegang. 3. Leden en donateurs mogen introducés meebrengen. 4. Een bezoeker cq introducee die belangstelling heeft om lid of donateur te worden mag één keer een     partijtje biljarten met een lid of donateur.. Artikel 2.  Rechten Leden spelend: Deze mogen deelnemen aan; Competitie, PK’s KNBB, ALV, Toernooien, Feesten @ Partijen. Verder hebben zij stemrecht, Contributie 70,00 euro m.i.v. 01 januari 2013. Leden niet spelend: Deze mogen deelnemen aan; ALV, Toernooien, Feesten @ Partijen. Verder hebben zij stemrecht, Contributie 70,00 euro m.i.v. 01 januari 2013. Donateur: Deze mogen deelnemen aan; ALV, Toernooien, Feesten @ Partijen. Contributie 30,00 euro m.i.v. 01 januari 2013. Aspirant laden: Deze mogen deelnemen aan; ALV, Toernooien, Feesten @ Partijen. Contributie 30,00 euro. Vrijwilligers: Deze mogen deelnemen aan; Toernooien, Feesten @ Partijen. Contributie n.v.t. Ereleden: Deze mogen deelnemen aan; Competitie, PK’s KNBB, ALV, Toernooien, Feesten @ Partijen. Verder hebben zij stemrecht, Contributie n.v.t. Vrijstelling: Deze mogen deelnemen aan; Competitie, PK’s KNBB, ALV, Toernooien, Feesten @ Partijen. Verder hebben zij stemrecht, Contributie n.v.t. Sponsoren hebben dezelde rechten als een donateur.
Artikel 3.  Lidmaatschap of donateur  1.  Men kan lid of donateur worden indien men de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt door aanmelding        bij een van de bestuursleden. De vereniging staat op strikt  neutrale levensbeschouwelijke grondslag.   2.  Het toekomstig lid  of donateur vult een inschrijvingsformulier in hetgeen door het lid dient te worden        ondertekend, alsmede door een bestuurslid.   3.  Het dagelijks bestuur fungeert als ballotagecommissie.   4.  Het lidmaatschap of donateurschap eindigt zoals beschreven in artikel 7 van de statuten.        Het beëindigen van het lidmaatschap of donateurschap dient altijd schriftelijk te gebeuren.   6.  Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten van het lidmaatschap of donateurschap. Artikel 4.  Contributie 1.   De hoogte van de contributie wordt jaarlijks, voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar        vastgesteld. Indien het een verhoging betreft zullen alle desbetreffende personen tijdig worden ingelicht.        Indien men na aanvang van het competitie lid wordt, is contributie verschuldigd over de resterende maanden.   2.  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december   3.  Betalingen dienen per jaar vooruit te worden betaald.   4.  Contributieachterstand van meer dan drie maanden worden door de vereniging niet        getolereerd. In dit geval krijgen de desbetreffende(n) een aanmaning, Peildatum : 1 maart   5.  Bij een contributieachterstand van 3½ maand krijgen de desbetreffende(n) een tweede        aanmaning , inclusief een administratieve heffing van € 2,50.  Peildatum : 15 maart   6.  Bij een contributieachterstand van 4 maanden worden de desbetreffende(n) zonder pardon        geroyeerd. Een en ander houdt in dat de toegang tot het gebouw wordt ontzegd en        spelende leden worden niet opgegeven bij de KNBB.  Peildatum : 1 april. Artikel 5. Tenue 1.  Het clubtenue bestaat uit een blauw overhemd, zwarte broek of rok, zwarte schoenen en sokken.      Het bestuur verstrekt aan nieuwe leden één overhemd als clubtenue.      Een lid moet zelf de rest van het tenue aanschaffen.      Extra overhemden kunnen worden aangeschaft tegen betaling. 2.  Tijdens de competitiewedstrijden en alle finales is het dragen van het tenue verplicht.   Artikel 6.  Consumptieprijs 1.  De taak en samenstelling is geregeld in art. 15  lid 4 van de statuten.  Artikel 7.  Kascommissie 1.  De taak en samenstelling is geregeld in art. 15  lid 4 van de statuten. 2.  De kascommissie wordt tijdens de algemene ledenvergadering opnieuw samengesteld. Artikel 8.  Overige commissies 1.  De vereniging kent, indien gewenst, commissies waarvan de leden worden        benaderd/benoemd door  het bestuur.  2.  Het bestuur bepaalt jaarlijks de beschikbare middelen.  3.  De taak van de commissies is het organiseren van evenementen, waartoe het bestuur de       commissie verzoekt.  4.  De commissies zijn rekening en verantwoording schuldig aan het bestuur  Artikel 9.  Openingstijden 1.  Behoudens bijzondere gelegenheden zoals finales, toernooien, voorwedstrijden en competitie,       waarvoor de wedstrijdleiding in overleg met het verenigingsbestuur afwijkende tijden kan       afspreken, is het verenigingsgebouw op de hiernavolgende tijden geopend:            Openingstijden gedurende het biljartseizoen :               a. maandag t/m vrijdag  vanaf 19.00 uur. Zij er geen competitiewedstrijden dan 20.00 uur.               b. zaterdag vanaf  13.00 uur            Openingstijden buiten het biljartseizoen :               a. maandag t/m vrijdag  vanaf  19.00 uur    b. zaterdag vanaf  13.00 uur            Sluitingstijden :               a. maandag t/m vrijdag  om  24.00 uur               Bij een aantal van 5 personen of minder is de bardienst bevoegd om op of na 22.00 uur de zaak te sluiten.             b. zaterdag om 19.00 uur                 Bij een aantal van 5 personen of minder is de bardienst bevoegd om op of na 17.00 uur de zaak te sluiten.   2.  Tijdens de zomervakantie is er een periode waarin het gebouw op beperkte dagen open is.          Op algemene erkende feestdagen is het gebouw gesloten.        Met Pasen - Pinksteren kunnen er finales onderlinge wedstrijden gespeeld worden.   3.  De bardienst is verantwoordelijk voor het naleven van de sluitingstijden. De bar mag langer         open zijn, dit geheel ter beoordeling en de wil van de bardienst  tot een max. van de sluitingswet. Artikel 10.  Onderhoud biljarts  1.  Tijdens de competitieavonden zijn de thuisspelende teams verantwoordelijk voor het        onderhoud van de biljarts.   2.  Buiten de competitieavonden is de aangewezen materiaalman verantwoordelijk voor het        onderhoud van de biljarts. Dit wil zeggen dat de biljarts om uiterlijk 23.45 uur vrij moeten zijn. Artikel 11.  Clubkampioenschappen en open toernooien  1.  Elk lid c.q. donateur kan meedoen aan de clubcompetitie die gespeeld wordt in de periode van         september t/m mei om het clubkampioenschap van Impuls in alle spelsoorten.   2.  Bij deelname verplicht men zich het roosterreglement te kennen.   3.  Elk lid c.q. donateur kan deelnemen aan de open toernooien die worden gehouden        bij de vereniging.   4.  Bij open toernooien dient de financieele bijdrage op de eerste avond betaald te worden.   6.  Bij het niet verschijnen bij een toernooi zonder afmelding, kan de wedstrijdleiding        sancties opleggen.  Artikel 12.  Bondscontributie  1.  Elk bondslid kan in teamverband deelnemen aan de competitie van de KNBB, die gespeeld         wordt in de periode van september t/m maart.   2.  Opgave wordt gedaan via het inschrijvingsformulier dat elk lid ontvangt in de periode maart/april.   3.  Indeling geschiedt op basis van het moyenne. In sommige gevallen        (dit ter beoordeling van het bestuur) kan hiervan worden afgeweken.   4.  Bij deelname verplicht men zich de regels van de bond te kennen (handboek KNBB in het        clubgebouw aanwezig).   5.  Boetes, opgelegd door de KNBB, kunnen door de vereniging op de leden worden verhaald.   6.  Bij het niet verschijnen bij een competitiewedstrijd, zonder afmelding, kan de wedstrijdleiding        sancties opleggen.   7.  Sancties, opgelegd door het district, worden verhaald op het team c.q. speler. Artikel 13.   Persoonlijke kampioenschappen KNBB  1.  Elk bondslid kan deelnemen aan door de bond te organiseren persoonlijke         kampioenschappen, die worden gehouden in de periode augustus t/m mei.   2.  Opgave wordt gedaan via het inschrijvingsformulier dat elk lid ontvangt in de periode maart/april.   3.  Bij deelname aan de voorwedstrijden is men verplicht minimaal 3 x te tellen / schrijven.   4.  Bij inschrijving is men het inschrijvingsbedrag verschuldigd.        Indien men afzegt voor een bepaalde inschrijving krijgt men geen restitutie.   5.  Het afzeggen van een deelname dient te geschieden bij de wedstrijdleider PK's.        Liefst 48 uur voor aanvang.   6.  Sancties, opgelegd door het district, worden verhaald op de speler.   7.  Bij het niet verschijnen bij een toernooi zonder afmelding, kan de wedstrijdleiding        sancties opleggen. Artikel 14.  Trainingen op de avond en/of zaterdag  1.  De volgorde van spelen geschiedt te allen tijden op volgorde van         binnenkomst.   2.  Op de avonden, dat er vrije biljarts zijn, kan er geoefend worden.   3.  Op de zaterdagen kan er geoefend worden op 2 tafels.        Eén tafel is gereserveerd voor libre spelers en de andere tafel is         gereserveerd voor 3-banden spelers.   4.  De maximale speeltijd voor librespelers bedraagt 30 beurten.        De maximale speeltijd voor 3-bandenspelers bedraagt 45 beurten.   5.   Indien er geen wachtende spelers zijn, kan er afgeweken worden van de         speeltijd of spelsoort.   6.  Het einde van de speeltijd is altijd 15 minuten voor de sluiting van de         localiteit. Artikel 15.  Verhuur Lokaal  1.  Leden en donateurs kunnen het lokaal huren voor privé doeleinden.   2.  Via het bestuur kunt u een inzicht krijgen omtrent de voorwaarden.   3.  Het verhuur geschiedt middels een contract. Artikel 16.  Diversen  1.  Tijdens officiële wedstrijden dient de mobiele telefoon uit te staan of op trilstand.   2.  Tijdens alle wedstrijden is het dragen van sieraden en horloge aan de steunarm niet toegestaan. Artikel 17.  Wangedrag  1.  Bij wangedrag, van zowel leden, donateurs alsmede genodigden worden        maatregelen genomen door het bestuur. Artikel 18. Slotbepaling  1.  In alle gevallen, waarin noch de statuten noch het huishoudelijk         reglement voorziet, beslist het bestuur van Impuls.         
Uw advertentie hier ? Informeer naar de mogelijkheden